Pastāvīga izziņošana

Vienmēr esiet zinīgi!

Lietošanas noteikumi

L-sante.lv - mājaslapa L-sante.lv;

Pircējs – rīcībspējīga persona, kura reģistrējusies L-sante.lv vai lieto L-sante.lv pakalpojumus, vai persona, kurai ir tās likumīgā pārstāvja piekrišana par L-sante.lv pakalpojumu lietošanu;

Kupons - no L-sante.lv nopirkts dokuments preces vai pakalpojuma iegādei no Partnera.

Pakalpojums

L-sante.lv saitā. Pircējs iegādājas preci vai pakalpojumu un saņem izdrukājamu Kuponu ar preces vai pakalpojuma aprakstu. Kuponu var izmantot tikai ar nosacījumu, ka Pircēja samaksātā nauda ir ienākusi L-sante.lv kontā. Pircējs uzrāda Kuponu L-sante.lv, pamatojoties uz to, izsniedz preci vai sniedz pakalpojumu Pircējam saskaņā ar L-sante.lv saitā norādītajiem noteikumiem, kuri izvirzīti attiecībā uz šo preci vai pakalpojumu.

Pircēja atbildība, tiesības un pienākumi

Reģistrējoties kā L-sante.lv,lietotājs, vai arī iegādājoties preci vai pakalpojumu, Pircējs pieņem šis Lietošanas noteikumus. Pircējs garantē personīgo datu patiesumu, kurus viņš iesniedza L-sante.lv. Iegādājoties no L-sante.lv preci vai pakalpojumu, Pircējs pieņem L-sante.lv saitā norādītos noteikumus, kuri izvirzīti attiecībā uz šo preci vai pakalpojumu. Pircējam ir tiesības pieprasīt no L-sante.lv daļēji vai pilnībā apmainīt Kuponu uz citu Partnera preci vai pakalpojumu, vai arī pieprasīt 100% atmaksāt Kupona iegādei iztērēto naudu gadījumā, ja L-sante.lv nepilda attiecībā uz šo preci vai pakalpojumu Kuponā norādītos noteikumus.

L-sante.lv atbildība, tiesības un pienākumi

L-sante.lv neatbild par iespējamām trešo pušu kļūdām, kuras var traucēt izmantot L-sante.lv pakalpojumus.

Personīgie dati un to apstrādāšana

Reģistrējoties kā lietotājam L-sante.lv, vai arī iegādājoties ar preci vai pakalpojumu, Pircējs dod piekrišanu savu personīgo datu apstrādes veikšanai, kā arī turpmāk saņemt paziņojumus no L-sante.lv. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no paziņojumu saņemšanas no L-sante.lv.

Lietošanas noteikumu un pakalpojumu grozījumi

L-sante.lv ir tiesības vienpusējā kārtībā mainīt L-sante.lv Lietotošanas noteikumus, informējot par to Pircējus L-sante.lv mājas lapā. Lietošanas noteikumu izmaiņas stājas spēkā no publicēšanas brīža L-sante.lv mājas lapā un tiek piemērotas jebkuram Pasūtījumam, kas ticis veikts pēc publikācijas.

Pārējie nosacījumi

L-sante.lv Pircējs darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Visus strīdus, kuri radušies L-sante.lv pakalpojumu lietošanas laikā, Pircējs, L-sante.lv cenšas atrisināt pārrunu ceļā. Strīdus un domstarpības, kuras nav izdevies atrisināt pārrunu ceļā, puses risina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.